Hàm COUNT lệnh đếm trong SQL

 On Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015  

Hàm COUNT lệnh đếm trong SQL

SQL có sẵn lệnh để đếm các dòng trong CSDL.
Cú pháp của hàm COUNT:
SELECT COUNT(tên_cột) FROM tên_bảng
Hàm COUNT(*):
Hàm COUNT(*) trả về số lượng các dòng được chọn ở trong bảng.
Ví dụ ta có bảng Persons như sau:
Name Age
Hansen, Ola 34
Svendson, Tove 45
Pettersen, Kari 19
Câu lệnh sau sẽ trả về số lượng các dòng trong bảng:
SELECT COUNT(*) FROM Persons
và kết quả trả về sẽ là:
3
Câu lệnh sau sẽ trả về số lượng những người lớn hơn 20 tuổi:

SELECT COUNT(*) FROM Persons WHERE Age > 20
kết quả trả về sẽ là:
2
Hàm COUNT(column):
Hàm COUNT(column) sẽ trả về số lượng các dòng có giá trị khác NULL ở cột được chỉ định.
Ví dụ ta có bảng Persons như sau:
Name Age
Hansen, Ola 34
Svendson, Tove 45
Pettersen, Kari
Câu lệnh sau sẽ trả về số lượng những người mà cột Age trong bảng không rỗng:
SELECT COUNT(Age) FROM Persons
và kết quả trả về sẽ là:
2
Mệnh đề COUNT DISTINCT
Lưu ý: Các ví dụ dưới đây chỉ hoạt động với CSDL OracleMS SQL Server, không hoạt động trên MS Access (chưa thử nhiệm với các hệ CSDL khác!)
Từ khoá DISTINCT và COUNT có thể được dùng chung với nhau để đếm số lượng các kết quả không trùng nhau.
Cú pháp như sau:
SELECT COUNT(DISTINCT column(s)) FROM table
Ví dụ ta có bảng Orders như sau:
Company OrderNumber
Sega 3412
W3Schools 2312
Trio 4678
W3Schools 6798
Câu lệnh SQL sau:
SELECT COUNT(DISTINCT Company) FROM Orders
sẽ trả về kết quả là:
3Bài viết liên quan:

Chia sẻ lên mạng xã hội | Về trang chủ | Tên miền | Tải máy ảo | Thủ thuật | SEO
Hàm COUNT lệnh đếm trong SQL 4.5 5 The Duong Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015 Hàm COUNT lệnh đếm trong SQL. Đếm cừu nào hehehe SQL có sẵn lệnh để đếm các dòng trong CSDL. Cú pháp của hàm COUNT : SELECT COUNT( tên_cột ) FROM tên_bảng Hàm COUNT (*): Hàm CO...


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Hoan nghênh bạn để lại bình luận, nhưng đừng spam nhé :p Xem điều khoản

IELTS | TOEIC | TOEFL | OneDrive Unlimit

Back to top