Hiển thị các bài đăng có nhãn SQL. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn SQL. Hiển thị tất cả bài đăng

Cách xem số lượng connections đang kết nối tới MS SQL Server

 On Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017  

Query xem số lượng connections đang kết nối tới Máy chủ SQL Server. Chạy ở chế độ New Query.
cach-xem-so-luong-connections-ket-noi-SQLserver
Xem số lượng connections nhóm theo từng database:
 1. SELECT   
 2.     DB_NAME(dbid) as DBName,   
 3.     COUNT(dbid) as NumberOfConnections,  
 4.     loginame as LoginName  
 5. FROM  
 6.     sys.sysprocesses  
 7. WHERE   
 8.     dbid > 0  
 9. GROUP BY   
 10.     dbid, loginame  
 11.       
Xem tổng số lượng connections:
 1. SELECT   
 2.     COUNT(dbid) as TotalConnections  
 3. FROM  
 4.     sys.sysprocesses  
 5. WHERE   
 6.     dbid > 0  
 7.       
Xem chi tiết connections:
 1. sp_who2 'Active'  
 2.       

PremiumSoft Navicat Premium Enterprise Full Download

 On Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016  

PremiumSoft Navicat Premium là ứng dụng Quản lý CSDL SQL cực nhẹ mà mình rất thích. Đặc biệt là ở tính năng đồng bộ cấu trúc cơ sở dữ liệu (sync structure database sql) giúp ích rất nhiều trong quá trình nâng cấp CSDL từ Access lên SQL

PremiumSoft Navicat Premium Enterprise Full Download

Download dbForge Studio for SQL Server Full License

 On Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016  

Phần mềm dbForge Studio for SQL Server cung cấp cho người dùng bộ lọc dữ liệu chuyên nghiệp giúp bạn phân tích bất kì tệp tin phức tạp. Đồng thời, ứng dụng tích hợp chức năng tìm kiếm từng phần và tìm kiếm toàn văn bản.
Download dbForge Studio for SQL Server Full License

dbForge Studio cho SQL Server là một IDE mạnh mẽ để quản lý SQL Server, quản lý, phát triển, báo cáo số liệu và phân tích. Công cụ này sẽ giúp các nhà phát triển SQL để quản lý cơ sở dữ liệu, phiên bản kiểm soát những thay đổi cơ sở dữ liệu trong các hệ thống kiểm soát nguồn phổ biến, tăng tốc độ công việc thường ngày, cũng như để thực hiện thay đổi cơ sở dữ liệu phức tạp.
Link download:
dbForge Studio for SQL ServerMirror link Google Drive

Xem Video hướng dẫn tại đây:

Sao lưu toàn bộ Database SQL chỉ với 1 thao tác

 On Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016  

Là một lập trình viên, kỹ thuật viên hay đơn giản chỉ là người dùng phổ thông. Khi sử dụng các phần mềm quản lý nguồn lực hoặc các ứng dụng dùng CSDL SQL Server thì luôn phải làm thao tác sao lưu, backup lại các Database SQL.
Nếu bạn chỉ có 1 hoặc vài CSDL, hẳn công việc ấy không mấy khó khăn. Tuy nhiên khi phải quản lý khối lượng lớn CSDL thì việc backup định kỳ là cả một vấn đề khi phải thao tác trên từng CSDL.
sao-luu-toan-bo-database-sql-chi-voi-1-thao-tac

Hôm nay, đọc bài viết này, bạn sẽ thấy việc ấy chỉ là việc nhỏ

Xóa tất cả View trong Database SQL

 On Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015  

Trong SQL Server Management Studio. Chọn New Query và dán đoạn scrip sau vào, chọn database rồi Execute là ta sẽ xóa sạch các view của database đó.
Lệnh xóa tất cả View:
DECLARE @sql VARCHAR(MAX) = ''
, @crlf VARCHAR(2) = CHAR(13) + CHAR(10) ;

SELECT @sql = @sql + 'DROP VIEW ' + QUOTENAME(SCHEMA_NAME(schema_id)) + '.' + QUOTENAME(v.name) +';' + @crlf
FROM sys.views v

PRINT @sql;
EXEC(@sql);
Nguồn: DuongNgo.Com (phòng lập trình DTHSoft)

Ghép nối các bản ghi vào một dòng trong bảng SQL

 On Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015  

Ghép nối các bản ghi vào một dòng trong bảng SQL

Ví dụ chúng ta có bảng:
ProductID CustomerName
---------- -------------
1          Tuấn
1          Minh
1          Linh
2          Ngọc
2          Hiền
Bạn muốn kết quả ra như sau:
ProductID CustomerName
---------- -------------
1          Tuấn, Minh, Linh
2          Ngọc, Hiền
Bạn có thể dùng câu lệnh này:
SELECT DISTINCT C2.ProductID, 
  SUBSTRING(
    (
      SELECT ','+C1.CustomerName AS [TEXT()]
      FROM dbo.Customer C1
      WHERE C1.ProductID = C2.ProductID
      ORDER BY C1.ProductID
      FOR XML PATH ('')
    ), 2, 1000) CustomerList
FROM dbo.Customer C2
Hoặc cũng có thể dùng lệnh sau trong trường hợp bạn không cần group by ProductID mà chỉ cần một danh sách khách hàng nối với nhau:
DECLARE @NAMES NVARCHAR(4000) 
SELECT @NAMES = COALESCE(@NAMES + ', ', '') + CustomerName 
FROM dbo.Customer
SELECT @NAMESCâu lệnh DELETE trong SQL

 On Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015  

DELETE trong SQL

Cú pháp:
DELETE FROM tên_bảng
WHERE tên_cột = giá_trị
Ví dụ: Bảng Person của ta như sau:
LastName FirstName Address City
Nilsen Fred Kirkegt 56 Stavanger
Rasmussen Nina Stien 12 Stavanger

Ta xoá người có tên là Nina Rasmussen:
DELETE FROM Person WHERE LastName = 'Rasmussen'
Kết quả sau khi xoá:
LastName FirstName Address City
Nilsen Fred Kirkegt 56 Stavanger

Đôi khi ta muốn xoá tất cả dữ liệu trong bảng nhưng vẫn giữ lại bảng cùng với cấu trúc và tất cả các thuộc tính của bảng, ta có thể dùng câu lệnh:

Hàm COUNT lệnh đếm trong SQL

 

Hàm COUNT lệnh đếm trong SQL

SQL có sẵn lệnh để đếm các dòng trong CSDL.
Cú pháp của hàm COUNT:
SELECT COUNT(tên_cột) FROM tên_bảng
Hàm COUNT(*):
Hàm COUNT(*) trả về số lượng các dòng được chọn ở trong bảng.
Ví dụ ta có bảng Persons như sau:
Name Age
Hansen, Ola 34
Svendson, Tove 45
Pettersen, Kari 19
Câu lệnh sau sẽ trả về số lượng các dòng trong bảng:
SELECT COUNT(*) FROM Persons
và kết quả trả về sẽ là:
3
Câu lệnh sau sẽ trả về số lượng những người lớn hơn 20 tuổi:

Câu lệnh INSERT INTO trong SQL

 

Câu lệnh INSERT INTO trong SQL

Câu lệnh INSERT INTO được dùng để chèn dòng mới vào bảng.
Cú pháp:
INSERT INTO tên_bảng
VALUES (giá_trị_1, giá_trị_2,....)
Bạn cũng có thể chỉ rõ các cột/trường nào cần chèn dữ liệu:
INSERT INTO tên_bảng (cột_1, cột_2,...)
VALUES (giá_trị_1, giá_trị_2,....)
Chèn 1 dòng mới
Ta có bảng Persons như sau:
LastName FirstName Address City
Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
Câu lệnh SQL sau:

Lệnh AND và OR trong SQL

 

Lệnh AND và OR trong SQL

Hai toán tử ANDOR nối hai hoặc nhiều điều kiện trong mệnh đề WHERE lại với nhau.
Toán tử AND sẽ hiển thị 1 dòng nếu TẤT CẢ các điều kiện đều thoả mãn. Toán tử OR hiển thị một dòng nếu BẤT KỲ điều kiện nào được thoả.
Bảng dữ liệu dùng trong ví dụ
LastName FirstName Address City
Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
Svendson Stephen Kaivn 18 Sandnes

Sử dụng AND để tìm những người có tên là Tove và họ là Svendson:
SELECT * FROM Persons
WHERE FirstName = 'Tove'
AND LastName = 'Svendson'
Kết quả trả về:
LastName FirstName Address City
Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes

Sử dụng OR để tìm những người có tên là Tove hoặc họ là Svendson:

Mệnh đề WHERE trong SQL

 

where trong sql

Mệnh đề WHERE được dùng để thiết lập điều kiện truy xuất.Mệnh đề WHERE
Để truy xuất dữ liệu trong bảng theo các điều kiện nào đó, một mệnh đề WHERE có thể được thêm vào câu lệnh SELECT.
Cú pháp
Cú pháp mệnh đề WHERE trong câu lệnh SELECT như sau:
SELECT tên_cột FROM tên_bảng
WHERE tên_cột phép_toán giá_trị
Trong mệnh đề WHERE, các phép toán được sử dụng là
Phép toán      Mô tả
=              So sánh bằng
<>             So sánh không bằng
>              Lớn hơn
<              Nhỏ hơn
>=             Lớn hơn hoặc bằng
<=             Nhỏ hơn hoặc bằng
BETWEEN        Nằm giữa một khoảng
LIKE           So sánh mẫu chuỗi
Lưu ý: Trong một số phiên bản của SQL, phép toán <> có thể được viết dưới dạng !=
Sử dụng mệnh đề WHERE

Hàm tính toán AVG, MAX, MIN, SUM trong SQL

 

Tính toán trong SQL

SQL có sẵn khá nhiều hàm để thực hiện đếm và tính toán.
Cú pháp:
Cú pháp để gọi hàm trong câu lệnh SQL như sau:
SELECT function(tên_cột) FROM tên_bảng
Bảng dữ liệu chúng ta sẽ dùng trong các ví sụ tiếp theo:
Name Age
Hansen, Ola 34
Svendson, Tove 45
Pettersen, Kari 19

Hàm AVG(column)

Hàm AVG trả về giá trị trung bình tính theo cột được chỉ định của các dòng được chọn. Các giá trị NULL sẽ không được xét đến khi tính giá trị trung bình.

Lệnh SQL hay dùng (Phần 2)

 

Sắp xếp ORDER BY trong SQL

Sắp xếp ORDER BY trong SQL

Sắp xếp các dòng
Mệnh đề ORDER BY được dùng để sắp xếp các dòng.
Ví dụ bảng Orders:
Company OrderNumber
Sega 3412
ABC Shop 5678
W3Schools 2312
W3Schools 6798

Để lấy danh sách các công ty theo thứ tự chữ cái (tăng dần):

Lệnh SQL hay dùng

 

Lệnh SQL hay dùng

 

Tạo 1 CSDL trong SQL

Tạo CSDL

CREATE DATABASE tên_CSDL

Tạo 1 bảng trong 1 CSDL

CREATE TABLE tên_bảng
(
tên_cột_1 kiểu_dữ_liệu,
tên_cột_2 kiểu_dữ_liệu,
.......
)
Ví dụ
Tạo một bảng tên Contact có bốn cột: LastName, FirstName, AddressMobile:

IELTS | TOEIC | TOEFL | OneDrive Unlimit | Bao súng da thật | Bao còng số 8

Back to top